Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.) informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie (PGKiM) przetwarza dane według reguł i zasad przedstawionych w poniższej klauzuli informacyjnej:   

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 418 85 82, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: PGKiM)   

Inspektor Ochrony Danych 
PGKiM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) pisemnie na adres siedziby PGKiM (z dopiskiem „IOD”)   

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi PGKiM. Zadania te to w szczególności: 
 1. zarząd wspólnotami oraz gminnym zasobem mieszkaniowym
 2. usługi w zakresie zagospodarowania zieleni
 3. usługi w zakresie oczyszczania miasta i wywozu nieczystości
 4. administracja cmentarzem komunalnym oraz świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych 

Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe to: 
 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Przetwarzanie danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a. RODO w przypadku danych wrażliwych. W uzasadnionych sytuacjach podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również prawnie uzasadniony interes PGKiM tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, m.in. w przypadku ustalenia lub dochodzenia roszczeń, oraz w celu kontaktu telefonicznego/mailowego z Panią/Panem w związku z realizacją powierzonych PGKiM zadań, jak też w związku z zainstalowanym monitoringiem wizyjnym na terenie PGKiM w celu ochrony osób i mienia.    

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych będą jedynie podmioty ściśle współpracujące z PGKiM w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, lub wyposażone w inne instrumenty prawne dające gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.   

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
PGKiM nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu .    

Okres przechowywania danych 
Dane osobowe przetwarzane przez PGKiM przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 28 dni.     

Prawa osób, których dane dotyczą 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) danych
 3. usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 4. ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 5. przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w art. 21 RODO
    
Prawo do cofnięcia zgody. 
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).   

W celu skorzystania z praw wskazanych wyżej może Pani/Pan zgłosić ten fakt PGKiM w Wołczynie, w pokoju nr 9 lub przesłać wniosek na adres siedziby PGKiM,, lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 
 1) ustawowym, 
 2) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.   
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych nie wywołuje dla Pani/Pana żadnych negatywnych skutków, może natomiast utrudnić realizację zadania. 

Strona główna

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na stronie internetowej www.pgkim-wolczyn.pl jest:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 418 85 82, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(dalej: PGKiM)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
    a. poprzez gromadzenie logów serwera www
    b. przez operatora hostingowego https://superhost.pl .

2. Cel i zakres zbierania danych. 
1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę PGKiM w Wołczynie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami mogą okazjonalnie podlegać analizowaniu w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Mechanizm Cookies zastosowany na stronie internetowej PGKiM w Wołczynie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie internetowej PGKiM w Wołczynie nie przechowują żadnych danych osobowych. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  
2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej PGKiM w Wołczynie mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej PGKiM w Wołczynie.

Odnośniki do innych stron
Strona internetowa PGKiM w Wołczynie może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych PGKiM w Wołczynie. 

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pgkim-wolczyn.pl.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.09.2020
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 16.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Mikołajczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774188582. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, sposób kontaktu, a jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu:
PGKiM Sp. z o.o. posiada zamontowany przy wejściu na posesje domofon przez który petenci mogą się skontaktować. Jeżeli petentem jest osoba, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do właściwego dla siebie biura wtedy niezwłocznie odpowiedni pracownik PGKiM Sp. z o.o. udaje się do petenta. Przedsiębiorstwo posiada również zamontowaną skrzynkę pocztową w której można zostawiać pisma bez konieczności wejścia do biura.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. , poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Raport o stanie zapewniania dostępnśsci podmiotu publicznego w pliku pdf (31.03.2021)

Strona główna